Bapatla Womens Engineering CollegeDuty Roster

>
NAME OF THE FACULTY DATE
N.kavitha 30/09/2019
G.Krishnaveni 11/10/2019
G.Divya 25/11/2019
I.Haritha 15/12/2019
P.NavaBahanu 30/12/2019
K.Sumithra 02/01/2020
N.kavitha 30/01/2020
J.Vasanthi 03/02/2020
M.RishithaBavani 14/02/2020
Dr.G.Vijaya 20/08/2020
Dr.K.Gowri 28/09/2020
P.NavaBhanu 27/01/2021
Dr.G.Vijaya 10/02/2021
Dr.K.Gowri 27/02/2021
N.kavitha,HOD(CSE) 10/03/2021
Dr.Dipak Ranjan Jana,Principal 25/03/2021

ECEBack